Co Biblia mówi na temat tego kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie?

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem.

Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

2Koryntian 5:17

 

Czy wiesz co Biblia mówi na temat tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie?

Nabierz pewności z Bożego Słowa o Twojej tożsamości w Bogu.
Przekonaj się, że Bóg mówi o Tobie same dobre słowa, słowa zwycięstwa, zachęty, a nigdy porażki.
Wyznawaj Boże Słowo, czytaj i rozmyślaj o obietnicach z Biblii na swój temat.

 

 

–  Jestem w Chrystusie

„Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem.” 1 Koryntian 1:30

 

– Jestem nowym stworzeniem

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe.” 2 Koryntian 5:17

 

– Jestem zrodzony z Boga

„Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
My wiemy że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.” 1 Jana 5:18-19

 

– Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania

„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i powierzył nam służbę pojednania.
To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania.” 2 Koryntian 5:18-19

 

– Jestem synem Boga

„Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.” Galacjan 3:26-27

„A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.” Galacjan 4:6-7

 

– Jestem dzieckiem Boga

„Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał.
Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy.
Lecz wiemy, ze gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.” 1 Jana 3:1-2

„Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli.
Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.” Ewangelia Jana 1:12

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym że dziećmi Bożymi jesteśmy.” Rzymian 8:14-15

 

– Jestem przyjacielem Jezusa

„Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.” Ewangelia Jana 15:14-15

 

– Jestem wybrany przez samego Jezusa

„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.” Ewangelia Jana 15:16

 

– Jestem świątynią Bożą

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.” 1 Koryntian 3:16-17

„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do samych siebie? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym.” 1Koryntian 6:19-20

 

– Jestem święty

„Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania.” Hebrajczyków 3:1

„Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym.” 1Koryntian 1:2

„Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie.” Filipian 1:1

„Do świętych i wierzących braci w Chrystusie.” Kolosan 1:2

„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa.” Efezjan 1:1

„Dlatego przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość.” Kolosan 3:12

 

– Jestem członkiem ciała Chrystusowego

„Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi?” 1Koryntian 6:15

„Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.” 1 Koryntian 12:27

„Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy” Efezjan 5:30

 

– Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem

„Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem.” 1 Koryntian 6:17

 

– Jestem solą ziemi i światłością świata

„Wy jesteście solą ziemi.” Ewangelia Mateusza 5:13

„Wy jesteście światłością świata.” Ewangelia Mateusza 5:14

 

– Jestem wyzwolony od grzechu i oddany w służbę Bogu

„Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.” Rzymian 6:17-18

„Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rzymian 6:11

„Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym.” Rzymian 6:22-23

 

– Zasiadam w Chrystusie w okręgach niebieskich

„I nas którzy umarliśmy przez upadki ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie.” Efezjan 2:5-6

 

– Jestem współdziedzicem z Chrystusem, dzieląc z Nim Jego dziedzictwo

„Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli.” Rzymian 8:16-17